top of page

Vedtekter

For Norsk-Ungarsk Forening (NUFO)

Organisasjonsnummer: 985 440 417

Vedtatt på generalforsamlingen den 15. juni 2021


1 FORENINGENS NAVN OG BAKGRUNN
Norsk-Ungarsk Forening (NUFO) er en videreføring av Den Norsk-Ungarske Forening som ble stiftet 15. desember 1937.


2 FORENINGENS FORMÅL
Foreningen er basert på prinsippet om et fritt og demokratisk Ungarn og skal være partipolitisk uavhengig. 

NUFO har som formål:

Å fremme samarbeid mellom Norge og Ungarn og aktivt arbeide for økt forståelse og vennskapelig kontakt mellom de to land og deres borgere.
På fritt og uavhengig grunnlag å samarbeide med norske og ungarske myndigheter og med andre frie organisasjoner i Norge og i Ungarn for å oppnå økt gjensidig kunnskap om norsk og ungarsk historie, kunst, kultur og geografi.


3 MEDLEMSKAP
Som medlemmer av foreningen kan opptas personer, firmaer og institusjoner som er enige i foreningens formålsparagraf. Innmeldelse og utmeldelse skal skje skriftlig til styret.

Styret kan ekskludere medlem som opptrer i strid med foreningens formål eller unnlater å betale medlemskontingenten. Ekskludert medlem kan anke beslutningen om eksklusjon til generalforsamlingen.


4 FORENINGENS STYRE
Foreningen ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret er foreningens øverste myndighet mellom generalforsamlingene.

Foreningens styre består av i alt 7 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Styrets leder og nestleder velges særskilt av generalforsamlingen. Styret velger innen sin midte en sekretær, en regnskapsansvarlig, en kontaktperson til NYEOMSZSZ og delegerer i fellesskap ansvar for fastsatte arbeidsoppgaver til de øvrige styremedlemmene.  Styrets medlemmer velges med vanlig flertall av de avgitte stemmene på generalforsamlingen. Ved stemmelikhet avgjøres valget med loddtrekning.

Styret samles etter innkalling av lederen. Styremøtene ledes av styrelederen. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer, deriblant leder og/eller nestleder er til stede.

Styret ansetter og fastsetter lønn for eventuelle funksjonærer.

Foreningen forpliktes ved underskrift i fellesskap av styrets leder og nestleder, eller en av disse sammen med ett av de øvrige styremedlemmer.

Vanlige habilitetsregler gjelder for styret. Det innebærer at et styremedlem ikke kan delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk interesse i.


5 GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med dagsorden utferdiges av styret med minst 21 dagers varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med 21 dagers varsel når styret finner det nødvendig eller minst 20 av foreningens medlemmer krever det.

På generalforsamlingen har medlemmer bare stemmerett ved personlig fremmøte.  Firmaer og institusjoner har bare en – 1 – stemme. For å være stemmeberettiget må man ha vært medlem av foreningen i minst 3 måneder før generalforsamlingen, samt ha betalt kontingent.

Vedtak skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres vedtaket med loddtrekning.

Til forandring av vedtektene kreves flertall på minst 2/3 av de avgitte stemmer.


6 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller en som lederen har delegert ansvaret til.

På den ordinære generalforsamlingen behandles følgende saker:

Valg av referent
Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Valg av tellekorps bestående av 3 medlemmer
Styrets beretning for foregående års virksomhet
Regnskap for foregående års virksomhet med revisors beretning
Godkjenning av budsjett
Fastsettelse av kontingent for påfølgende år
Fastsettelse av revisors godtgjørelse
Fastsettelse av godtgjørelse til styret
Valg av:
Styreleder for 2 år
Nestleder for 2 år
5 styremedlemmer for 2 år
Revisor for 1 år
3 medlemmer til valgkomite for 2 år
Behandling av eventuelle innkomne forslag fra styret eller medlemmer av foreningen. Forslaget kan bare behandles hvis det er innkommet til styret innen utgangen av januar måned det år generalforsamlingen avholdes.


7 RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN
For å oppfylle foreningens formål og arbeidsoppgaver best mulig er det et mål å ha en variert og balansert sammensetning av styrets medlemmer. Dette innebærer en god balanse mellom kjønn, alder, yrkesmessige kvalifikasjoner og kompetanse, samt  bakgrunn fra henholdsvis Ungarn og Norge. Det er avgjørende at minst en av styrets medlemmer behersker ungarsk skriftlig og muntlig.


8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
På ekstraordinær generalforsamling behandles kun de saker som generalforsamlingen er innkalt for.

9 OPPLØSNING AV FORENINGEN
Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare treffes på en ordinær generalforsamling, og må for å være gyldig gjentas på en ekstraordinær generalforsamling som må kunngjøres med minst 2 – to – måneders varsel. Beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på begge generalforsamlinger.

Hvis foreningen oppløses tilfaller dennes midler Dévai Szent Ferenc Alapitvány – Csobánkai intézménye barnehjem i Ungarn, eller et tilsvarende barnehjem i Ungarn.

Disse vedtektene er enstemmig vedtatt på generalforsamling 15. juni 2021 og erstatter tidligere vedtekter for NUFO.

(IBAN-Kontonummer til barnehjemmet i Ungarn: HU91-10300002-20145639-49020092)

bottom of page